HİKAYELER

Masal-Kuyruksuz Tilkiyinnen Hanife Baci

7.01.2004 16:41:12


"Kuyruksuz Tilki" Masalı

Bir varmış, bir yokmuş... Evvel zaman içinde, helbür zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken men anamın beşigini tıngır mıngır sallar iken...

Şimde size tülkinen Henife Bacı'nın masalını annatacam. Bir zamanlar bi böyle Henife Baci diye bi ihdiyar gari varmiş. Gendi halında, kimsesiz, zevalli bi gadınmış. Köyliler buni çoh severmiş. Her sene bu köyde yaylaya gidilirmiş. Giderken, Henife Baci'yi da götörörlermiş.

Bu sene de yaz gelmiş, yaylaya çıhmişlar. Yaylada ot çoh, su çoh, heyvannar yiyi, içi besleni. Tereyaği yapilar, petekler var, bal tutilar. O yazi ele yaylada çalışarah geçıriler.Henife Baci'nın da bi gaç tene geçisi, goyoni varmiş. Onnardan birez gendıne göre tereyagi tutmiş, bi iki petekden birez bal tutmiş.

Derken güz gelmiş. Bunnar yüklenip köye denecahlar; arabalarıni yüklemişler. Henife Baci'nın da bi eşegi varmiş. Yüklerini eşegine yüklemiş, köylilerin arhasınnan yavaş yavaş gelimiş bi daşın yanından geçerken, Henife Baci su dökmah ihdiyaci duymiş. Eşegini durdurmiş, daşın arhasında otormiş. Demek ki buni da bi gurnaz tülki takib edimiş. Bili ki kimsesizdir, fikere bi gadındır, sahabi yohdor. Gidi bunun küplerıni yendıri aşağiya, tereyagıni yiyi, içine çıtısıni, pıtısıni yapi. Sora bali yiyi, içine işiyi, tekrar goyi yerine; heç ellememiş gibi çıhi, gidi.

Henife Baci işini gori, geli eşegının başıni tuti, yavaş yavaş gidi köye. O ahşam çoh yorgondor. Küpleri yendıri, goyi salona, dinneni, yati. Sabahleyin gahi diyi ki:
- Men bahım tereyağınnan balım necedır? Bi iki lohma yiyım. Henife Baci küpün ağzıni açi, bahi ne!! Pis bi gohi düşmiş içine, pislıh var içinde.
- Allah Allah! Bu nerden geldi? diyi. Gadın şaşıri. Öbörsönön ağzıni açi, bahi işek...
- Vay buni menım başıma kim etdi? diyi. Düşüni daşıni, bi türli ahlına bi fikir gelmiyi. Sora bi bahi, gapısının önönde bi dibek daşi varmiş; bu dibek daşının üsdüne bi tülki geldi, otordi. Diyi :
- Henife Baci, Henife Baci! Yağın yedım, balın yedın, içine çıtımi pıtımi etdım, verdım elan. Vayyy! Demah menım başıma bu tülki bele oyon oynadi. Tülki senın alacağın olson. Allah mennen sana böyökdör.;

Tülki her gün bele geli, bu gadının bele hem yağıni yiyıp, hem balıni yiyip, hem de gadınçağızi gızdıri. Diyi:
- Sen dur tülki, men de senın başan bi oyon oyniyım sen de gör.
Gahi gidi, köyön içıne düşi. Onnan bunnan birez gara sakız getıri, dibek daşının üsdüne goyi. Güneş vuri, o gara sakız eriyi. Tülkinın habari yoh tabi. Tülki geli, daşın üsdünde otori. Otori, gine bağıri:
- Henife Baci, Henife Baci! Yağın yedım, balın yedım; içine çıtımi pıtımi etdım, verdım elan. diyi.
- Tamam, sen bi dur!.. Gidi köpekleri çağıri,
- Hella hella!..Bu tülkiyi tutun!


Valla tülki yapışmiş gara sakıza. 0 yana döni, bu yana döni, bi türli özöni gurtaramiyi. Hıznan gaharken guyruği gopi. Tülki gidi, guyruği gali. Henife Baci diyi :
- De get, men de senın başan oyon etdım.


Ali guyruği, getıri eve. Getıri o temiz gara sakızlari yıhiyi, boncoh tiki, zil tiki, tahi, süsliyi püsliyi, asi pencerenın önöne. Tülki gidi geli, boynoni büki, guyruğuna bahi Yalvari, yahari :
- Henife Baci, men etdım sen etme; guyruğumi ver. Men gidemiyem tülkilerın içine. Üsdüme gidiler.
- Vallah ölsem vermenem. Yağımi, balımi getırmesen vermenem.

Tülki gidi geli, Henife Baci'nın yazıği geli:
- Neyse, baldan, yağdan vaz geçdım; get mana iki parhaç böyök yoğor getır, ved ola men senın guyruğun verim, diyi.


Tülki - Peki diyi. O yana gidi, bu yana gidi, bi bahi bi guri yoncanın içinde üç dört tene goyon otliyilar. Goyonnara yalvari, diyi :
- Goyon, goyon!... Nolor gurban olom, mana birez süt verın, yogor verın Henife Baci'ya götöröm, belki menım guyruğumi versın.

Goyonnar diyiler :
- Tülki, bu ğı.ıri tarlada biz ne yiyecah, ne verah? Get bize ot getır, oti yiyah, sana süt verah.

Tülki gidi. Güz zamanidır, yoncada ne ot var, ne bişi. Gurumiş galmiş her teref. Gidi otori tarlanın başında, yoncaya diyi :
- Yonca, yonca!... Nolor mana birez ot ver, men götöröm verım goyon yesın; süt versın, edım yoğor, verım Henife Baci'ya. Belki menım guyrugumi versın.
Yonca diyi: - Vala biz şimdi sana veremenıh. Get birez su getır, bizi sula ki biz yeşerah, onnan sora sana ot verah sana; sen de götör ver goyona, sana süt versin.

Tülki o yana gaçi, bu yana gaçi; savu hdur, dereler donmiş, sular ahmiyi. Öz özöne diyi :
- Men nerden getirim?
Gaçi gidi mehlenın çocohlarına diyi :
- Ayşe, Fatma, Memo!... Gelın bu buzun üsdünde oynayın, buz gırılsın; belki su aha, gide yoncaya, yonca yeşere, men de biçım götöröm goyona, yesın süt versin; edım yoğort, götöröm venm Henife Baciya; belki menım gtıyruğumi vere.

Çocohlar diyi :
- Vallah bizim eyağımız yalneyahdır. Get bize eyahgabi getır, eyahgabiyi geyah, sana verah.

Tülki gahi gidi papuçciya. Papuçciy yalvari :
- Nolor, iki üç çift eyahgabi ver mana. Götöröm venm çocohlara, geysınner o buzun üsdünde oynasınnar; belki buz gırıla, su aha gide yonca, yonca yeşere, ot vere. Oti verım goyona, goyon yesın süt versin; süti edım yoğort, verim Henife Baci'ya, belki meıum guyrugtımi versin.
- Peki ne paran var, ne pulun var? Men papucumi nasıl verım sana? Get, bi sepet doli yumurta getir.

Tülki gidi tavuhların yanına, tavuhlara yalvari. .
- Tavuhlar, gurban olom, birez yumurta verin. Götöröm venm papuçciya, belki bi gaç çüt papuç vere, götöröm venm çocohlar oynasınnar buz üzdünde, buz gınlsın, su ahsın, getsın o yonca yeşersın; venm goyonnar yesınler, süt versınner, edım yoğort verım Henife Baci'ya menım guyruğumi versin.

Tavuhlar diyi : - Vallahi biz ne yiyah? Get bize bi tencere buğday getır; Biz yiyah sana verah.

Tülki gaça gaça gidi, bahi bi tarlada harman ediler. Bi teneke buli, doldori bugda, gaçıri getıri, töki tavuhlann önöne. Tavuhlar yiyiler dosdoli; onnan sora yumurtliyilar. Sepeti doldori yumurta, ali götöri papuçciya, diyi :
- Aha sana yumurta.
O da diyi: - Al sana üç çift eyahgabi.
Ali getıri, çocohlara veri, çocohlar sevüniler. Buz üsdünde hopliyilar, hopliyilar, buz gırıli, su ahi. Su geli yoncaya, yonca içi, yemyeşıl ot veri. Bu güzelce oti biçi, götöri goyona. Goyon ot yiyi, iki parhaçdoli süt veri. Tülki ali götöri Henife Baci'ya. Diyi:
- Aha Henife Nene, al buni mayala, et yoğor, menım guyrugumi ver. Hadi gine heyse, sana yazığım geldi.

Guyruği güzelce bunun arhasına tiki. Guyruğundan da güzel güzel moncohlar, ziller, pullar pırıl pırıl parliyi. Tülki şişe şişe, guyruğuni salliya salliya gidi ormana, tülkilerin içine. Tülkiler hepi toplanilar.

- Vay ağa geldi, paşa geldi. Sen nerden geldın? Sen bu guyruği nerden buldun?
- Vallah siz isdiyisiz, size de yaparam eynisıni. Sırrıni size diyim.
Diyiler - Söle, ne olsa yaparıh.

- Peki, gelın. Bu köyön altında bi dere var. Sizi götöröm oraya, guyruhlarınızi goyon ve derenın içıne, donocah guyruhlarınız; sabah çıhanda işde bele olor. Ama bele sabaha geder savuhdan donsaz da, sudan çıhmiyacahsız.

Tülkiler diyiler - Tamam.

Valah hepsi getıriler, yirmi, yirmi beş tene tülki var, giriler derenın içıne, hepsi bele yan yana durilar. O da gidi uzahda özöne bi yerde otori. Ahşam serındır, eyazdır tabi, su doni. Guyruhlar bütün birbirıne yapuşi. 0 geder ki soğuhdur. Sabaha garşi bizim tülki bağıri, köpekleri çağıri :

- Hala, hala!... Gelın bu tülkilere!

Köpekler bağırilar, çağırilar, hücum ediler. Canıni gurtaran tülki gaçi, guyruği gali, tülki gaçi, guyruği gali... Valla dere doli tülki guyruği. Onnan sora gidi neneyi çağıri :

- Henife Baci, Henife Baci! .. Ge bah, ne geder sana guyruh topladım.

Henife Baci gaça gaça geli; sevüne sevüne guyruhlari topliyi, götöri eve. Hepsıni açi, özöne güzel bi post yapi, seri sobnın yanına; gışın üsdünde sıcah sıcah otori. Tülki de ali guyruğuni gaçi, gidi. Ama öbür tülkilerin yanına gorhidan gidemez tabi, o da başga terefe gidi.

Henife Baci da özöne yoğordoni yiyi, posdonon üsdünde otori. Yiyi, içi, muradına geçi.

Webmaster: Bu masal van yöresine aittir

Ekleyen/Kaynak: hakkarim.netBu bölüme Hikaye ekleyebilirsiniz. Hikaye eklemek için tıklayın

Yorumlar [ Yorum Yaz ]

Henüz yorum eklenmemiş
  En Çok Yorumlananlar

  Yeni Hikaye Ekle

  Yorum Yaz

  Tümünü Listele

| 101 Okey Oyunu | Türkçe Kürtçe Sözlük | Kürtçe Dil Testi |